Predmetnik

Program naše gimnazije je program splošne gimnazije, ki traja štiri leta in se konča s splošno maturo.

Predmetnik je zelo podoben predmetniku drugih splošnih gimnazij.
Od tujih jezikov se vsi dijaki učijo ANGLEŠČINO kot prvi tuji jezik. Za drugi tuji jezik dijaki lahko izbirajo med ITALIJANŠČINO ali NEMŠČINO.

Prva posebnost naše šole je možnost, da dijaki od drugega letnika dalje lahko izberejo pouk LATINŠČINE, ki je tudi maturitetni predmet. Pri pouku latinščine ne gre le za učenje jezika starih Rimljanov, saj dijaki obenem spoznavajo bogato antično zapuščino. Slednjo ozaveščajo in prepoznavajo v sodobnih tujkah, besedišču naravoslovnih ved ter literarnih in splošnih kulturnih in etičnih normah, ki so včasih zamolčani del zahodnoevropske tradicije. Stranski produkti učenja latinščine so tudi večja podkovanost v materinščini, natančnost, poznavanje slovnice in splošna jezikovna občutljivost ter s tem usposobljenost za hitrejše in bolj sistematično učenje ostalih tujih jezikov.

Namesto latinščine lahko dijaki od drugega do četrtega letnika izberejo pouk INFORMATIKE.
Temeljna naloga predmeta informatika je razvijanje digitalne kompetence, ki v hitro spreminjajoči se družbi sodi med ključne kompetence posameznika. Dijaki pridobljena in razvita znanja, veščine, spretnosti in vrednote uporabljajo in osmišljajo pri vseh drugih predmetih. Spoznajo osnove delovanja računalniške opreme, se naučijo urejati besedila, programirati v programskem jeziku Python ter uporabljati programe za delo s preglednicami in bazami podatkov. Pomemben cilj predmeta je, da se dijaki naučijo iskati, kritično vrednotiti, oblikovati in predstaviti informacije na različne načine. Izobraževalne cilje dosegamo tudi z medpredmetnimi povezavami informatike z ostalimi predmeti. Informatika ni maturitetni predmet.

Druga posebnost predmetnika naše šole je predmet VERA IN KULTURA. Ta predmet pri dijakih razvija kompetence prepoznavanja povezanosti med religijo in kulturo. Dijaki spoznajo temeljne antropološke prvine verovanja. Pridobijo kompetentno poznavanje krščanske vere in svetega pisma. Spoznajo tudi druge vere in primerjajo njihove prvine. Soočijo se tudi z nekaterimi družbeno moralnimi vprašanji sodobne družbe. Predmet je obvezen v vseh štirih letnikih, eno uro na teden.

 

PREDMETNIK

ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA

(potrjen na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje dne, 29. 1. 1998)

 

tedensko

število ur

skupno

št. ur

v štirih

letih

dodat.

št. ur

za

maturo

končno

št. ur

v štirih

letih

predmet

1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

obvezni štiriletni predmeti
VERA IN KULTURA1111140
SLOVENŠČINA4444560+1595
MATEMATIKA4444560+1595
ANGLEŠČINA3333420+1455
ITALIJANŠČINA ali NEMŠČINA3333420+1455
ZGODOVINA2222280+3385
ŠPORTNA VZGOJA3333420
obvezni predmeti
GLASBA1,5*52
LIKOVNOST1,5*52
GEOGRAFIJA222210+3315
BIOLOGIJA222210+4350
KEMIJA222210+4350
FIZIKA222210+4350
PSIHOLOGIJA270+4+2280
SOCIOLOGIJA270+4+2280
FILOZOFIJA270
INFORMATIKA1270
izbirna predmeta
LATINŠČINA ali332280+4420
INFORMATIKA24332280
skupaj333030244305
nerazporejene ure339315
SKUPAJ333333334550-4620
OBV. IZBIR. VSEB.90909030300

 

* Po 18 dodatnih ur pouka za vsak predmet poteka v okviru OIV.

 

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETIIZBIRNI MATURITETNI PREDMETI
SLOVENŠČINAZGODOVINA, GEOGRAFIJA
MATEMATIKABIOLOGIJA, KEMIJA, FIZIKA
TUJI JEZIK: ANGLEŠČINA ali ITALIJANŠČINA ali NEMŠČINATUJI JEZIK: ITALIJANŠČINA aliNEMŠČINA ali ANGLEŠČINA
LATINŠČINA
PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA

 

Aktualne objave

Prihajajoči dogodki

OIV vsebine

Od torka, 18. junija, do ponedeljka, 24. junija, bodo za dijake ŠGV organizirane različne OIV vsebine – v teh dneh 

Praznik sv. Nazarija

V sredo, 19. junija, se bomo v stolnici Marijinega Vnebovzetja udeležili slovesnega somaševanja duhovnikov ob prazniku sv. Nazarija.

Dan mladih 2024

V petek, 21. junija, se bomo v dopoldanskem času udeležili Dneva mladih, ki bo potekal v Ajdovščini.

Poletne iskrice

Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava organizira izkustveno doživljajske dneve za učence od 7. do 9. razreda osnovne šole in sicer