Vzgojna usmeritev

Naša šola si prizadeva za kvalitetno izobrazbo in vzgojo mladih v bogate človeške osebnosti. Vzgojno usmeritev šole smo oblikovali v geslu: Z znanjem in srcem učimo razmišljati, spodbujamo k delovanju.

Kvalitetno izobraževanje

Vključujemo učenje za učenje, kritičnost, ustvarjalnost, učenje za skupinsko delo, povezanost učenja z realnim življenjem. Uporabljamo digitalno tehnologijo kot podporo pridobivanju znanja.

Vzgoja mladega človeka

Vzgajamo mlade v narodno zavedne državljane, odprte tudi za planetarne probleme, občutljive za okolje, v katerem živijo in odprte do drugih kultur in drugače mislečih.

Zdrav način življenja

Spodbujamo aktiven zdrav slog življenja preko športa in ponujene zdrave prehrane, ko lahko dijaki prejmejo kuhane vse dneve obroke. Odvračamo od pretirane uporabe telefonov in nezdravih energijskih pijač. Prepovedujemo vnos in uporabo alkohola, drog in vseh oblik cigaret.

Prostovoljstvo

Dijake spodbujamo k prostovoljstvu v njihovem lokalnem okolju in pri organiziranem prostovoljstvu  v CIRIUS Vipava (akcija Postani moj prijatelj), pri dejavnosti v Centru starejših Pristan in v programu Popoldan na Cesti, ki ga vodi Škofijska Karitas Koper.

Spoštljivi medsebojni odnosi

Govorjenje. Trudimo se za kulturno govorjenje, ne preklinjamo, nismo žaljivi.

Obleka. Pričakujemo, da dijaki in profesorji prihajajo v šolo primerno oblečeni.

Medsebojna pomoč. Navajamo k inštrukcijam med dijaki in pomoči v primeru bolezni.

Spoštovanje. Gojimo spoštljiv odnos dijakov med seboj in do profesorjev.

Odnos med fanti in dekleti. Vzgajamo za odnose, ki omogočajo dozorevanje za resnično ljubezen.

Evangeljske vrednote Škofijske gimnazije Vipava

Čeprav smo katoliška gimnazija, svoje vere nikomur ne vsiljujemo. Na našo šolo se lahko vpiše tudi, kdor ni krščen ali kdor pripada drugim verskim skupnostim. Pričakujemo pa, da profesorji, starši in dijaki spoštujejo krščansko vero in ne delujejo proti krščanskim vrednotam. Starši in dijaki ob vpisu podpišejo izjavo, s katero potrdijo, da sprejemajo vzgojno-izobraževalno usmeritev šole in da si bodo za njeno uresničevanje prizadevali.

Značilnosti na versko-duhovnem področju

Predmet vera in kultura je sestavni del predmetnika. Pri tem predmetu dijaki dobijo tisto vedenje o veri, ki spada k splošni kulturi vsakega izobraženca.

Pred poukom in na koncu zadnje ure je kratka molitev. Z Božjo pomočjo skušamo učenje začenjati in se zanj zahvaljevati. Kapela na šoli je namenjena za osebno molitev in udeležbo pri sveti maši.

Šolsko leto začnemo s sveto mašo za vso šolsko skupnost.  Običajno jo vodi koprski škof.

Dnevi duhovnosti so sestavni del letnega delovnega načrta šola in trajajo od srede do sobote. Namenjeni so povezovanju razreda in krepitvi osebne duhovnosti.

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.